REGULAMIN

Regulamin obowiązujący od 14 lipca 2019 r.                                                    

Definicje

I. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy afashop.pl, dostępny pod adresem www.afashop.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy sprzedaży lub Dropshippingu należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Strony Internetowej, telefonicznie lub listownie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

5. Strona – Sprzedawca, Dostawca i Klient.

6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – stanowiące własność Sprzedającego lub Dostawcy produkty prezentowane w Sklepie internetowym oraz w katalogu wysyłkowym afashop.pl

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub pomiędzy Dostawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia przez Sprzedawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub listownej.

9. Umowa dropshippingu mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą

10. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub katalogu wysyłkowego AFA SHOP polegający na przeniesieniu procesu wysyłki ze Sprzedawcy towaru na Dostawcę. Rola Sprzedawcy w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta. Ponadto Sprzedawca inkasuje należności przekazuje je w imieniu Klienta do Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Sprzedawca kojarzący Dostawcę z Klientem nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży z Dostawcą.

11.  Dostawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie internetowym lub w AFA SHOP, zawieranej z Klientem obowiązany do dostarczenia Towaru wraz z rachunkiem.

12. Sprzedawca – firma Armit Monika Markowska prowadząca sprzedaż detaliczną i hurtową oraz pośrednicząca w transakcji sprzedaży na zasadach Dropshippingu z siedzibą firmy: ul. Reja 14/7, 66-400 Gorzów Wlkp. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 7941766666, Regon: 382396884.

13. Prowizja – wynagrodzenie należne Sprzedawcy od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazywanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

14. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Strony internetowej, telefonicznie lub listownie zawierające w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub umożliwiające przekazanie woli Klienta Dostawcy w celu zrealizowania zamówienia na zasadach Dropshippingu.

a. W przypadku Dropshippingu Sprzedawca nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży z Dostawcą. Sprzedawca oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie w imieniu Klienta należności.

b. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.

c. Wszystkie informacje zawarte w ofercie internetowej oraz katalogowej odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

d. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia w modelu Dropshippingu możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy.

e. W przypadku kiedy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od całości lub części umowy, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail lub telefonicznie. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

f. Z tytułu zawartej umowy Dropshippingu nie służą Klientowi względem Sprzedawcy żadne roszczenia powstałe w związku z tą lub przyszłą Umową. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca.   

g. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży.

h. Sprzedawca nie ma obowiązku udzielenia informacji w zakresie danych identyfikujących Dostawcę w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykorzystania dla celów konkurencyjnej działalności gospodarczej albo ograniczenia lub zakłócenia działalności gospodarczej Sprzedającego. Informacje te, jako posiadające wartość gospodarczą, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2003.153.1503 z późn. zm.).

15. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w katalogu AFA SHOP w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep internetowy i katalog wysyłkowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet, środków komunikacji elektronicznej lub w modelu Dropshippingu przekazuje wolę Klienta Dostawcy

2. Klient może składać Zamówienie przez stronę www.afashop.pl drogą elektroniczną (adres: afa.shop.pl), oraz telefonicznie (nr: 616468419).

3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.

4. Klientów Sklepu internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

6. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Informacja o cenie podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w katalogu wysyłkowym ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzenia na e-mail lub telefonicznego. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu internetowego błędnej informacji o cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem potwierdzenia, o których mowa w zdaniu pierwszym.

8. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.

9. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

III. Składanie Zamówień

1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone po:

a. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego,

b. wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza zamówionego i odesłanego drogą listowną,

c. po złożeniu deklaracji kupna drogą telefoniczną,  

d. akceptacji regulaminu Sklepu internetowego.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.

3.Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie deklaracji Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny, listowny przez siebie wskazany, lub telefonicznie, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości.

IV. Dostawa Towaru.

1. Sprzedawca wysyła zakupione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. 

2. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od dwóch do pieciu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

3. W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia.

4. W umowie Dropshippingu warunki dostawy reguluje Regulamin Dostawcy.

V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.

Cena za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta po złożeniu zamówienia w następujący sposób:

1) za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online administrowanego przez firmę Tpay.

VI. Formy zwrotów środków.

1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną  przez Klienta on-line sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy Klienta.

2. W przypadku płatności kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta

VII. Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji, reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: afa.shop.pl@gmailcom i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

7. W modelu Dropshippingu reklamacje rozpatrywane są zgodnie z regulaminem Dostawcy.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. .

5. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

6. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres punktu odbioru: AFA SHOP, ul. 28 Czerwca 1956 r., 61-546 Poznań na koszt Kupującego.

7. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za zwrócony towar w terminie do 14 dni.

8. Klient może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

9. W modelu Dropshippingu sposób odstąpienia od umowy określa regulamin Dostawcy.

IX. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

b. skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

c. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

d. treści zamieszczone nie przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego,

e. za niedostępność Strony internetowej Sklepu internetowego wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.

3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

X. Spory między Stronami.

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz